10 år för kvalitet och attraktivitet

ETG 10 år för kvalitet
År 2011 etablerade dåvarande EIO (nu Installatörsföretagen) och Svenska Elektrikerförbundet utbildnings­konceptet ETG. Bakgrunden var ett sviktande söktryck och en missmatch mellan elevernas kompetens och arbetsmarknadens behov. Tio år har nu gått och ETG-konceptet ger bra resultat.

Kvalitet och attraktivitet

Elteknikbranschens parter EIO, nu Installatörsföretagen, och Svenska Elektrikerförbundet äger tillsammans utbildningskonceptet ETG College. Pontus Boström, nu styrelseordförande i ETG College och 2:e Vice ordförande i Svenska Elektriker­förbundet, var med redan när parterna initierade tanken på att bilda ETG.

Vi såg ett sviktande intresse att söka yrkes­förberedande program, för få anställda lärlingar under en lång period och brister i kvalitet och matchning i förhållande till elteknik­branschens behov. Det kan sammanfattas vara skälen till att branschen tog ledartröjan och utvecklade ETG.

Pontus Boström, styrelseordförande ETG College
Pontus Boström ETG
Lösningen som de tillsammans skapade är ett utbildnings­koncept för en modern och kvalitetssäkrad yrkesutbildning. Ett utbildningskoncept där det utan tvivel redan vid antagningen och genom utbildningen framgår att här studerar man för att bli elektriker och att det leder till arbete eller lägger grunden för vidare studier.

Branschen ska påverka kvaliteten

Det gemensamma målet som sattes upp vid etableringen av ETG var att öka attraktions­kraften för och därmed säkra rekryteringen till hela elteknik­branschen. En viktig faktor för det är samarbetet med branschen. Det vill säga att utbildningen formas och utgår från behovet på arbetsmarknaden och i ständig dialog med företagen.

Att ETG sedan 2020 också ingår i ett större utbildnings­koncept – college – stärker ytterligare att ETG-konceptet fokuserar på kvalitetssäkring av utbildning genom ett strukturerat samarbete mellan utbildnings­anordnare, företag och fackförbund.

Eleverna ska bli anställningsbara

En viktig del vid utvecklandet av ETG:s utbildningskoncept är att eleverna ska äga sitt eget lärande. Det uppnås genom en modern och kvalitativ undervisning med hjälp av kompetenta och välutbildade lärare. Allt för att grundlägga det livslånga lärandet.

Utgångsläget när ETG bildades var att få elever fick anställning efter avslutad utbildning. En viktig faktor vid etableringen av ETG var därför att eleverna ska bli anställningsbara och ha de kunskaper som motsvarar de för att ta ut ECY-certifikatet. Bakgrunden till det är bland annat att lärlings­perioden är betungande för företagen avseende tiden för upplärning och handledning. Genom att examinera elever som direkt kan ta anställning som förstaårs­montörer är det parternas bedömning att det bidrar till ökad anställningsbarhet.

Vid utformningen av ETG-konceptet skapade därför parterna ett upplägg som bakar in lärlingstiden i tiden de läser i skolan. Det betyder att en ETG-elev som klarar sina studier inom ramen för skoltiden kan ta ut ECY-certifikatet, det vill säga utan att göra ytterligare lärlingstimmar. Att eleven har de kompetenser och kunskap som motsvarar de för ECY-certifikatet kvalitetssäkras via ett yrkesprov i slutet av utbildningen.

Om beslutet att starta ETG var välmotiverat så har förändringen i omvärlden visat att dessa motiv stärkts under våra första tio år.

Pontus Boström, styrelseordförande ETG College

9 av 10 får jobb

Under de tio åren som elever utbildats enligt ETG-konceptet har oberoende utredningar och forskar­rapporter visat att konceptet ger den effekt som parterna önskar. En av forskarrapporterna publicerad 2020 av docenten Alexandru Panican visar att ETG-konceptet är överlägset i förhållande till traditionell gymnasial EE-utbildning. I rapporten skriver Panican att mervärdet med ETG anses ligga i såväl utbildningens kvalitet som i den yrkesskicklighet som eleven utvecklar vilket genererar en högre anställningsbarhet.

– Inledningsvis var man rätt oroliga för hur många som skulle ansluta sig, berättar Pontus Boström. Men resultaten visade att oron var obefogad och konceptet har växt övertid och omfattar nu både gymnasieskolor och vuxenutbildning. Idag finns det skolor från norr till söder. Utbildning är inget kvickfix utan är långsiktiga projekt och tio år är bara början.

ETG och framtiden

Att skapa attraktion för att utbilda sig till elektriker och en utbildning som matchar företagens behov är lika högaktuellt idag som det var för tio år sedan. De tekniska lösningarna inom elteknik utvecklas i hög takt och målsättningen för ETG är att löpande framtidssäkra utbildningarna så att de går i linje med de kompetensbehov företagen har.

– Jag tror ingen av oss i våra vildaste fantasier skulle kunnat föreställa oss att efterfrågan på elektriker skulle nå dagens höjder, säger Pontus Boström. Målen om CO-neutralitet, den gröna omställningen och elektrifieringen av transport- och industrisektorn kommer kräva fler elektriker under långtid. Om beslutet att starta ETG var välmotiverat så har förändringen i omvärlden visat att dessa motiv stärkts under våra första tio år. Utmaningen nu är att möta de tekniska behov som kommer av den gröna omställningen. Framtiden är ljus för ETG!

ETG College strävar efter att vara en förebild för utformande av yrkes­utbildningar. Vi vill gärna vara med och bidra till ökad kvalitetssäkring i andra branscher genom att lyfta fram hur ETG jobbar tillsammans med skolorna och företagen. ETG-modellen inkorporeras i skolornas utbildningar och höjer därigenom kvaliteten genom att yrkesutgången blir attraktiv för såväl elever som företag.

Nyhets­arkiv

Bildbomb från Yrkeslärarkonferensen

Bildbomb från Yrkeslärar­konferensen

Bildbomb från den 1-2 november när lärare och rektorer träffades på Yrkeslärarkonferensen. Dagarna blev en succé med mängder av möten, kunskapsinhämtning och diskussioner. Kolla in bilderna – är du med på någon?

Läs mer »