Personuppgifts­policy

Denna integritetspolicy beskriver hur Elteknikbranschens gymnasieskolor i Sverige AB, 556834-0672 (”ETG College”, ”vi”, ”vårt”, ”våra” eller ”oss”), behandlar dina personuppgifter när vi gör det i egenskap av så kallad personuppgiftsansvarig (den som bestämmer ändamål och medel för viss personuppgiftsbehandling).

Vi behandlar även i viss omfattning personuppgifter i egenskap av så kallat personuppgiftsbiträde åt kunder som är anslutna till vårt koncept. I och med att information om behandlingen av personuppgifter ska lämnas av den som är personuppgiftsansvarig ber vi dig att i första hand kontakta den kund (till exempel en skola) du är ansluten till om du har frågor om behandlingen av personuppgifter där vi är personuppgiftsbiträde.

Vilka personuppgifter som vi behandlar, varför vi behandlar dem och hur länge

Nedan anges vilka uppgifter som vi typiskt sett behandlar avseende olika kategorier av registrerade. Läs därför mer nedan under den rubrik (eller de rubriker) som passar bäst in på dig. Ytterligare typer av personuppgifter än vad som anges nedan kan komma att behandlas om du väljer att lämna dem till oss.

När det nedan anges ”Intresseavvägning” som laglig grund, så innebär det att vi har gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för angivna ändamål och att du inte har motstående intressen eller rättigheter som väger tyngre. När behandling sker med ditt samtycke som rättslig grund har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades.

Du är inte skyldig att tillhandahålla oss dina uppgifter enligt exempelvis lag eller avtal med oss. Om du inte tillhandahåller oss vissa personuppgifter, så kan det få till följd att vi inte kan tillhandahålla dig de tjänster som du efterfrågar. Vi behandlar inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Om du interagerar med oss på sociala medier-plattformar så kommer den som tillhandahåller plattformen behandla dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig, varför vi rekommenderar att du tar del av de personuppgiftspolicyer som gäller de respektive plattformarna. Vår egen behandling av uppgifterna på sådana plattformar sker dock i enlighet med vad som anges nedan.

Elever hos våra kunder

Ändamål Laglig grund Typer av personuppgifter Lagringstid
Att utöva tillsyn över utbildningen inom ramen för konceptet ETG College, inklusive att kontrollera att kvalitetskrav är uppfyllda samt utreda misstänkt fusk.
Intresseavvägning
Namn;
Personnummer;
Användarnamn/ID;
E-postadress;
Skol- och klasstillhörighet;
Inskickat innehåll (t.ex. skoluppgifter);
Bedömnings- och studieresultat;
Betyg;
Konversationskommentarer;
Kursinnehåll;
IP-adress;
Meddelanden (t.ex. aviseringar och kurskonversationer);
Innehåll i kommunikation inom ramen för granskningar;
Video- och ljudinspelningar skapade av eleven (t.ex. bilder, röstinspelning, kommentarer) inom ramen för utbildningen.
Upp till ett år efter avslutad utbildning.
Informera om vår verksamhet.
Intresseavvägning
Namn;
E-postadress;
Skol- och klasstillhörighet;
Uppgift om mottagaren öppnat vårt meddelande.
Under den tid som eleven är registrerad på utbildning hos kunden. Skickade meddelanden sparas därefter som längst i tolv månader.
Samla in anonymiserad statistik via enkäter och andra undersökningar.
Intresseavvägning
Namn;
E-postadress;
Skol- och klasstillhörighet;
Uppgift om mottagaren öppnat vårt meddelande;
Uppgift om mottagaren svarat på vår enkät/undersökning.
Under den tid som eleven är registrerad på utbildning hos kunden. Skickade meddelanden sparas som längst i tolv månader.

Anonymiserad statistik sparas utan begränsning i tid.
Bjuda in till och genomföra event.
Intresseavvägning; Samtycke (vid publicering av namn och/eller bild).
Namn;
E-postadress;
Skol- och klasstillhörighet;
Uppgift om mottagaren öppnat vårt meddelande;
Uppgift om mottagaren svarat på vår inbjudan;
Uppgifter som lämnas i anmälningsformulär;
Foto;
Ljud- och bild.
Under den tid som eleven är registrerad på utbildning hos kunden. Skickade meddelanden sparas som längst i tolv månader.

Inlägg på sociala medier sparas upp till tio år från att de publicerats eller till dess att samtycke återkallats.
Marknadsföring av våra produkter och tjänster.
Intresseavvägning; Samtycke (vid publicering av namn och/eller bild).
Namn;
Skol- och klasstillhörighet;
Foto;
Innehåll i inlägg/meddelanden;
Användarnamn på sociala medier.
Under den tid som eleven är registrerad på utbildning hos kunden. Skickade meddelanden sparas som längst i tolv månader.

Inlägg på sociala medier sparas upp till tio år från att de publicerats eller till dess att samtycke återkallats.
Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, inklusive att kunna uppvisa regelefterlevnad avseende till exempel GPDR.
Intresseavvägning
Namn;
Personnummer;
Telefonnummer;
Övriga uppgifter som i det enskilda fallet är relevanta för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
10 år från inträffande av den omständighet som kan ligga till grund för ett rättsligt anspråk.
Säkerhetskopiering
Intresseavvägning
Samtliga typer av personuppgifter som vi behandlar.
1 år från datumet för säkerhetskopian.

Utöver de uppgifter som du lämnar till oss så kan vi få uppgifter om dig från vår kund där du är elev.

Företrädare, anställda och konsulter hos våra kunder

Ändamål Laglig grund Typer av personuppgifter Lagringstid
Att utöva tillsyn över utbildningen inom ramen för konceptet ETG College, inklusive att kontrollera att kvalitetskrav är uppfyllda samt utreda misstänkt fusk.
Intresseavvägning
Namn;
Personnummer;
Användarnamn/ID;
E-postadress;
Telefonnummer;
Arbets-/uppdragsgivare;
Titel;
Godkännande av genomförda moment;
Lämnade omdömen och kommentarer.
Upp till ett år efter avslutad utbildning avseende de elever vars utbildningar uppgifterna är av relevans för.
Fullgöra, administrera och följa upp avtal med våra kunder och dela material med våra kunder.
Intresseavvägning
Namn;
Personnummer;
Användarnamn/ID;
E-postadress;
Telefonnummer;
Skoltillhörighet;
Arbets-/uppdragsgivare;
Titel;
Uppgifter i kommunikation (t.ex. e-post);
Ljud- och bild (t.ex. videmöten).
Under den tid som företrädaren, den anställde eller konsulten har uppdrag för kunden.

Därefter upp till tio år efter upphörande av avtalet med kunden.
Informera om vår verksamhet.
Intresseavvägning
Namn;
E-postadress;
Skoltillhörighet;
Arbets-/uppdragsgivare;
Titel;
Uppgift om mottagaren öppnat vårt meddelande.
Under den tid som företrädaren, den anställde eller konsulten har uppdrag för kunden.

Skickade meddelanden sparas som längst i tolv månader.
Samla in anonymiserad statistik via enkäter och andra undersökningar.
Intresseavvägning
Namn;
E-postadress;
Skoltillhörighet;
Arbets-/uppdragsgivare;
Titel;
Uppgift om mottagaren öppnat vårt meddelande.
Under den tid som företrädaren, den anställde eller konsulten har uppdrag för kunden. Skickade meddelanden sparas som längst i tolv månader.

Anonymiserad statistik sparas utan begränsning i tid.
Bjuda in till och genomföra event.
Intresseavvägning; Samtycke (vid publicering av namn och/eller bild).
Namn;
E-postadress;
Skoltillhörighet;
Uppgift om mottagaren öppnat vårt meddelande;
Uppgift om mottagaren svarat på vår inbjudan;
Uppgifter som lämnas i anmälningsformulär;
Foto;
Ljud- och bild.
Under den tid som företrädaren, den anställde eller konsulten har uppdrag för kunden. Skickade meddelanden sparas som längst i tolv månader.

Inlägg på sociala medier sparas upp till tio år från att de publicerats eller till dess att samtycke återkallats.
Marknadsföring av våra produkter och tjänster.
Intresseavvägning; Samtycke (vid publicering av namn och/eller bild).
Namn;
Skoltillhörighet;
Foto;
Innehåll i inlägg/meddelanden;
Användarnamn på sociala medier.
Under den tid som företrädaren, den anställde eller konsulten har uppdrag för kunden. Skickade meddelanden sparas därefter som längst i tolv månader.

Inlägg på sociala medier sparas upp till tio år från att de publicerats eller till dess att samtycke återkallats.
Fakturering och betalningshantering.
Intresseavvägning; Rättslig förpliktelse.
Namn;
Skoltillhörighet;
Arbets-/uppdragsgivare;
Titel;
E-postadress;
Telefonnummer.
10 år från betalningen.
Uppfylla bokföringsskyldighet.
Rättslig förpliktelse.
Namn;
Skoltillhörighet;
Arbets-/uppdragsgivare;
Titel;
E-postadress;
Telefonnummer.
Till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.
Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, inklusive att kunna uppvisa regelefterlevnad avseende till exempel GPDR.
Intresseavvägning
Namn;
Personnummer;
Telefonnummer;
Övriga uppgifter som i det enskilda fallet är relevanta för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
10 år från inträffande av den omständighet som kan ligga till grund för ett rättsligt anspråk.
Säkerhetskopiering
Intresseavvägning
Samtliga typer av personuppgifter som vi behandlar.
1 år från datumet för säkerhetskopian.

Utöver de uppgifter som du lämnar till oss så kan vi få uppgifter om dig från vår kund där du är företrädare, har anställning eller har uppdrag för som konsult.

Företrädare, anställda och konsulter på företag där arbetsplatsförlagt lärande (APL) genomförs

Ändamål Laglig grund Typer av personuppgifter Lagringstid
Att utöva tillsyn över utbildningen inom ramen för konceptet ETG College, inklusive att kontrollera att kvalitetskrav är uppfyllda samt utreda misstänkt fusk.
Intresseavvägning
Namn;
Personnummer;
Användarnamn/ID;
E-postadress;
Telefonnummer;
Arbets-/uppdragsgivare;
Titel;
Godkännande av genomförda moment;
Lämnade omdömen och kommentarer.
Upp till ett år efter avslutad utbildning avseende de elever vars utbildningar uppgifterna är av relevans för.
Informera om vår verksamhet.
Intresseavvägning
Namn;
E-postadress;
Arbets-/uppdragsgivare;
Titel;
Uppgift om mottagaren öppnat vårt meddelande.
Under den tid som företrädaren, den anställde eller konsulten har uppdrag hos företag där APL genomförs.

Skickade meddelanden sparas som längst i tolv månader.
Samla in anonymiserad statistik via enkäter och andra undersökningar.
Intresseavvägning
Namn;
E-postadress;
Arbets-/uppdragsgivare;
Titel;
Uppgift om mottagaren öppnat vårt meddelande;
Uppgift om mottagaren svarat på vår enkät/undersökning.
Under den tid som företrädaren, den anställde eller konsulten har uppdrag hos företag där APL genomförs. Skickade meddelanden sparas som längst i tolv månader.

Anonymiserad statistik sparas utan begränsning i tid.
Bjuda in till och genomföra event.
Intresseavvägning; Samtycke (vid publicering av namn och/eller bild).
Namn;
E-postadress;
Arbets-/uppdragsgivare;
Titel;
Uppgift om mottagaren öppnat vårt meddelande;
Uppgift om mottagaren svarat på vår inbjudan;
Uppgifter som lämnas i anmälningsformulär;
Foto;
Ljud- och bild.
Under den tid som företrädaren, den anställde eller konsulten har uppdrag hos företag där APL genomförs. Skickade meddelanden sparas som längst i tolv månader.

Inlägg på sociala medier sparas upp till tio år från att de publicerats eller till dess att samtycke återkallats.
Marknadsföring av våra produkter och tjänster.
Intresseavvägning; Samtycke (vid publicering av namn och/eller bild).
Namn;
Arbets-/uppdragsgivare;
Titel;
Foto;
Innehåll i inlägg/meddelanden;
Användarnamn på sociala medier.
Under den tid som företrädaren, den anställde eller konsulten har uppdrag hos företag där APL genomförs. Skickade meddelanden sparas därefter som längst i tolv månader.

Inlägg på sociala medier sparas upp till tio år från att de publicerats eller till dess att samtycke återkallats.
Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, inklusive att kunna uppvisa regelefterlevnad avseende till exempel GPDR.
Intresseavvägning
Namn;
Personnummer;
Telefonnummer;
Övriga uppgifter som i det enskilda fallet är relevanta för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
10 år från inträffande av den omständighet som kan ligga till grund för ett rättsligt anspråk.
Säkerhetskopiering
Intresseavvägning
Samtliga typer av personuppgifter som vi behandlar.
1 år från datumet för säkerhetskopian.

Utöver de uppgifter som du lämnar till oss så kan vi få uppgifter om dig från vår kund där eleven får sin utbildning eller från företaget där du är företrädare, har anställning eller har uppdrag för som konsult.

Företrädare, anställda och konsulter hos leverantörer, samarbetspartners och myndigheter

Ändamål Laglig grund Typer av personuppgifter Lagringstid
Ingå, fullgöra, administrera och följa upp avtal, samt motsvarande avseende övriga rättigheter och förpliktelser.
Intresseavvägning
Namn;
Personnummer;
E-postadress;
Telefonnummer;
Arbets-/uppdragsgivare;
Titel;
Uppgifter i kommunikation (t.ex. e-post);
Ljud- och bild (t.ex. videmöten).
Under den tid som företrädaren, den anställde eller konsulten har uppdrag för leverantören, samarbetspartnern eller myndigheten.

Därefter upp till tio år efter upphörande av avtalet med kunden.
Bjuda in till och genomföra event.
Intresseavvägning; Samtycke (vid publicering av namn och/eller bild).
Namn;
E-postadress;
Arbets-/uppdragsgivare;
Uppgift om mottagaren öppnat vårt meddelande;
Uppgift om mottagaren svarat på vår inbjudan;
Uppgifter som lämnas i anmälningsformulär;
Foto;
Ljud- och bild.
Under den tid som företrädaren, den anställde eller konsulten har uppdrag hos leverantören, samarbetspartnern eller myndigheten. Skickade meddelanden sparas som längst i tolv månader.

Inlägg på sociala medier sparas upp till tio år från att de publicerats eller till dess att samtycke återkallats.
Fakturering och betalningshantering.
Intresseavvägning; Rättslig förpliktelse.
Namn;
Arbets-/uppdragsgivare;
Titel;
E-postadress;
Telefonnummer.
10 år från betalningen.
Uppfylla bokföringsskyldighet.
Rättslig förpliktelse.
Namn;
Arbets-/uppdragsgivare;
Titel;
Telefonnummer;
Övriga uppgifter som i det enskilda fallet är relevanta för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.
Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, inklusive att kunna uppvisa regelefterlevnad avseende till exempel GPDR.
Intresseavvägning
Namn;
Personnummer;
Telefonnummer;
Övriga uppgifter som i det enskilda fallet är relevanta för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
10 år från inträffande av den omständighet som kan ligga till grund för ett rättsligt anspråk.
Säkerhetskopiering
Intresseavvägning
Samtliga typer av personuppgifter som vi behandlar.
1 år från datumet för säkerhetskopian.

Utöver de uppgifter som du lämnar till oss så kan vi få uppgifter om dig från den leverantör, samarbetspartner eller myndighet där du är företrädare, har anställning eller har uppdrag som konsult.

Arbetssökande och referenspersoner

Ändamål Laglig grund Typer av personuppgifter Lagringstid
Annonsering och tillsättande av tjänster.
Intresseavvägning
Namn;
Personnummer;
Titel;
E-postadress;
Telefonnummer;
Personlig beskrivning;
Uppgift om utbildningar, nuvarande och tidigare anställningar och övriga erfarenheter och meriter;
Uppgifter i kommunikation (e-post etc.);
Körkortsuppgifter;
Lämnade omdömen om arbetssökande.
2 år från tillsättandet av tjänsten eller avbrytande av förfarandet
Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, inklusive att kunna uppvisa regelefterlevnad avseende till exempel GPDR.
Intresseavvägning
Namn;
Personnummer;
Telefonnummer;
Övriga uppgifter som i det enskilda fallet är relevanta för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
10 år från inträffande av den omständighet som kan ligga till grund för ett rättsligt anspråk.
Säkerhetskopiering
Intresseavvägning
Samtliga typer av personuppgifter som vi behandlar.
1 år från datumet för säkerhetskopian.

Utöver de uppgifter som du lämnar till oss så kan vi få uppgifter om dig från den referenspersonen respektive den arbetssökande.

Företrädare, anställda och konsulter hos potentiella kunder

Ändamål Laglig grund Typer av personuppgifter Lagringstid
Marknadsföring av våra produkter och tjänster.
Intresseavvägning
Namn;
Arbets-/uppdragsgivare;
Titel;
Innehåll i inlägg/meddelanden.
Under den tid som företrädaren, den anställde eller konsulten har uppdrag hos kunden. Skickade meddelanden sparas därefter som längst i tolv månader.

Inlägg på sociala medier sparas upp till tio år från att de publicerats eller till dess att samtycke återkallats.
Ingå, fullgöra, administrera och följa upp avtal, samt motsvarande avseende övriga rättigheter och förpliktelser.
Intresseavvägning.
Namn;
Personnummer;
E-postadress;
Telefonnummer;
Arbets-/uppdragsgivare;
Titel;
Uppgifter i kommunikation (t.ex. e-post);
Ljud- och bild (t.ex. videmöten).
Under den tid som företrädaren, den anställde eller konsulten har uppdrag för leverantören, samarbetspartnern eller myndigheten.

Därefter upp till tio år efter upphörande av avtalet med kunden.
Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, inklusive att kunna uppvisa regelefterlevnad avseende till exempel GPDR.
Intresseavvägning
Namn;
Personnummer;
Telefonnummer;
Övriga uppgifter som i det enskilda fallet är relevanta för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
10 år från inträffande av den omständighet som kan ligga till grund för ett rättsligt anspråk.
Säkerhetskopiering
Intresseavvägning
Samtliga typer av personuppgifter som vi behandlar.
1 år från datumet för säkerhetskopian.

Utöver de uppgifter som du lämnar till oss så kan vi få uppgifter om dig från det företag där du är företrädare, har anställning eller har uppdrag som konsult, eller inhämta sådana uppgifter från allmänt tillgängliga källor.

Personer som kontaktar oss

Ändamål Laglig grund Typer av personuppgifter Lagringstid
Tillhandahålla kundservice och kommunicera med personer som kontaktar oss.
Intresseavvägning
Namn;
Personnummer;
Telefonnummer;
E-postadress;
Adress;
Användarnamn på sociala medier;
Uppgifter i kommunikation (e-post etc.);
Ljudinspelningar (röstmeddelanden).
Under den tid som dialogen pågår och ett år därefter.
Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, inklusive att kunna uppvisa regelefterlevnad avseende till exempel GPDR.
Intresseavvägning
Namn;
Personnummer;
Telefonnummer;
Övriga uppgifter som i det enskilda fallet är relevanta för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
10 år från inträffande av den omständighet som kan ligga till grund för ett rättsligt anspråk.
Säkerhetskopiering
Intresseavvägning
Samtliga typer av personuppgifter som vi behandlar.
1 år från datumet för säkerhetskopian.

Besökare av vår webbplats

Ändamål Laglig grund Typer av personuppgifter Lagringstid
Säkerställa att vår webbplats och de funktioner som uttryckligen begärts av dig som besökare fungerar samt för säkerhetsändamål.
Intresseavvägning
IP-adress;
MAC-adress;
Nödvändiga kakor;
Uppgift om när och hur besökaren interagerade med webbplatsen.
Upp till 1 år från besöket. Se vår särskilda information avseende kakor.
Statistikändamål.
Intresseavvägning.
IP-adress;
MAC-adress;
Webbläsarinställningar;
Platsuppgifter;
Typ av enhet;
Operativsystem;
Webbläsare;
Skärmupplösning;
Uppgift om användande av webbplatsen.
Inom den tid som anges för samtycke avseende sådana kakor. Se vår särskilda information avseende kakor.
Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, inklusive att kunna uppvisa regelefterlevnad avseende till exempel GPDR.
Intresseavvägning
Namn;
Personnummer;
Telefonnummer;
Övriga uppgifter som i det enskilda fallet är relevanta för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
10 år från inträffande av den omständighet som kan ligga till grund för ett rättsligt anspråk.
Säkerhetskopiering
Intresseavvägning
Samtliga typer av personuppgifter som vi behandlar.
1 år från datumet för säkerhetskopian.

Till vilka vi kan lämna ut dina personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter enligt vad som anges i tabellen nedan, t.ex. till de leverantörer och konsulter som vi anlitat. När dessa behandlar personuppgifter i egenskap av vårt underbiträde så säkerställer vi genom avtal att de inte får behandla dina personuppgifter för andra ändamål än att tillhandahålla oss den tjänst som de tillhandahåller.

Kategori av mottagare Personuppgifter
Leverantörer av IT-tjänster och IT-infrastruktur avseende lärplattform, digitalt provsystem och tjänst för registrering av APL-aktiviteter m.m.
Samtliga typer av personuppgifter som är angivna ovan för (a) elever hos våra kunder, (b) företrädare, anställda och konsulter hos våra kunder och (c) företrädare, anställda och konsulter på företag där APL genomförs.
Leverantörer av tjänster för e-posthantering, e-postövervakning och fillagring.
Samtliga typer av personuppgifter kan bli aktuella.
Leverantörer av tjänster avseende videomöten.
Namn, e-postadress, video, ljud samt uppgifter som förekommer under videomöten.
Leverantör av tjänst för skapande och hantering av grafiskt innehåll.
Namn, bild och eventuella kompletterande uppgifter som förekommer i grafiskt material som skapas för exempelvis nyhetsbrev och inbjudningar.
Leverantör av tjänst för leverans och uppföljning av nyhetsbrev.
Namn, e-postadress, arbets-/uppdragsgivare, titel, uppgift om mottagaren öppnat vårt meddelande, uppgift om mottagaren svarat på vår inbjudan, uppgifter som lämnas i anmälningsformulär, foto samt eventuella övriga uppgifter som kan förekomma i nyhetsbrev och inbjudningar.
Leverantör tjänst för genomförande av enkätundersökningar.
Namn, e-postadress, skol- och klasstillhörighet, arbets-/uppdragsgivare, titel, uppgift om mottagaren öppnat vårt meddelande samt uppgift om mottagaren svarat på vår enkät.
Leverantörer som tillhandahåller plattformar för sociala media.
Uppgifter som förekommer i våra inlägg (t.ex. om samtycke lämnats till användande av namn och/eller bild).
Leverantörer av tjänster avseende hantering av vår ekonomi (t.ex. redovisning och bokföring).
Uppgifter som förekommer i verifikat, t.ex. namn, skoltillhörighet, arbets-/uppdragsgivare, titel, e-postadress och telefonnummer.
Leverantörer av tjänster för ingående av avtal och hantering av kundrelationer.
Namn, personnummer, arbets-/uppdragsgivare, titel, e-postadress och telefonnummer.
Leverantörer av tjänster för säkerhetskopiering av data.
Samtliga typer av personuppgifter kan bli aktuella.
Konsulter.
Samtliga typer av personuppgifter kan bli aktuella, beroende på uppdraget som ges till konsulten.

Vi använder leverantörer av IT-tjänster som i sin tur behandlar personuppgifter utanför EU/EES. När behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES så sker sådan behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler samt endast efter att sådana leverantörer ingått avtal med oss som reglerar hur de får behandla personuppgifter. Sådana leverantörer har antingen antagit så kallade standardavtalsklausuler (som du kan ta del av och läsa mer om här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa mer om vilka länder som anses ha tillräckligt hög skyddsnivå samt ta del av kompletterande information).

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få en kopia av personuppgifterna och information om bland annat vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, hur länge personuppgifterna kommer att sparas, vilka personuppgifterna har delats med och varifrån personuppgifterna kommer.

I vissa fall kan vi dock vägra att lämna ut viss information, till exempel på grund av bestämmelser i annan lagstiftning, om ett utlämnande skulle medföra nackdelar för andra eller om du gör ogrundade eller orimliga begäranden (till exempel om du begär att få tillgång ett flertal gånger under kort tid).

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Du har rätt att begära att vi utan onödigt dröjsmål ska radera dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar är vi då skyldiga att utan onödigt dröjsmål radera dina personuppgifter i enlighet med din begäran, till exempel om du har invänt mot vår behandling av dina personuppgifter (se nedan under ”Göra invändningar”) och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre.

Rätten till radering är dock inte absolut. Under vissa förutsättningar har vi rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter, till exempel för att uppfylla en rättslig förpliktelse och i samband med rättsliga anspråk.

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar är vi då skyldiga att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, till exempel under den tid som vi kontrollerar dina personuppgifters korrekthet efter att du påtalat att de inte skulle vara korrekta eller i väntan på bedömning av om våra berättigade skäl för behandling väger tyngre än dina berättigade skäl efter att du har invänt mot vår behandling av dina personuppgifter (se nedan under ”Göra invändningar”).

Om behandlingen har begränsats i enlighet med ovan får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke, i samband med rättsliga anspråk, för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (eller direkt från oss till sådan annan personuppgiftsansvarig, när det är tekniskt möjligt). Denna rätt gäller om vår behandling av dina personuppgifter sker automatiserat och den rättsliga grunden för vår behandling är ditt samtycke eller för att fullgöra avtal mellan dig och oss.

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som sker med så kallad intresseavvägning som rättslig grund för behandlingen, inbegripet profilering som sker med stöd av sådan rättslig grund. Efter sådan invändning får vi inte längre behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker i samband med rättsliga anspråk.

Du har även alltid rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. Om du gör sådan invändning får dina personuppgifter inte längre behandlas för sådana ändamål.

Om du vill utnyttja dina rättigheter kan du kontakta oss på något av de sätt som framgår nedan under rubriken ”Kontaktuppgifter”.

Vi har ovan angivit vad vi anser är de viktigaste aspekterna av dina rättigheter, men det är svårt att på ett samtidigt fullständigt och lättillgängligt sätt återge alla aspekter av dina rättigheter och vad de innebär. Om du vill läsa mer om dina rättigheter så finns ytterligare information på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Du har även rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss per e-post till info@etgcollege.se eller per brev till Elteknikbranschens gymnasieskolor i Sverige AB, Box 17154, 104 62 Stockholm.