Elektriker Komm­unikation och säkerhet

Elektriker kommunikation och säkerhet - yrkesprov Lernia 2204

Hösten 2019 tog arbetet fart med att utveckla ETG:s senaste tillskott i utbildningsutbudet, ETG Elektriker Kommunikation och säkerhet. Utbildningen är framtagen för att möta branschens behov av larm- och säkerhetstekniker och leder till ECY-certifikat. Den första eleven har nu gjort yrkesprovet från utbildningen där branschföreträdaren Colin Eriksson var bedömare.

En milstolpe i ETG College utveckling!

I april 2022 genomfördes den första bedömningen av en elevs yrkesprov inom utbildningen Elektriker Kommunikation och säkerhet. Denna milstolpe i ETG College utveckling inträffade hos hos Lernia vuxenutbildning, Liljeholmen Stockholm, där ansvarig lärare Robin Asklöf hade en elev som genomfört alla förberedande delar inom området och hade ett komplett yrkesprov klart för bedömning.

Colin Eriksson från Effektiv Säkerhet i Sverige AB var bedömare från branschen och på plats var också ETG Colleges representanter Henric Andersson och Jonas Andersson.

Det har varit en utmaning att komma hit men nu med resultatet i hand så är jag glad och nöjd. Det var även svårt att som första skola i Sverige genomföra yrkesprovet i utgången Elektriker – Kommunikation och Säkerhet och få det perfekt utan att ha något att jämföra med, men det gick ju bra.

Bedömnings­processen

Bedömningsmallen är framtagen på ett sådant sätt att yrkesprovets alla delar granskades, såväl installations­mässigt som yrkesmanna­mässigt. Bedömaren Colin Eriksson gick igenom yrkesprovet med den framtagna bedömnings­mallen och kontrollerade yrkesprovets alla delar – allt från dokumentationen till funktionen. Eleven fick visa upp sina ritningar, teleregistrering och material­listor. Vidare fick eleven visa sina system­kunskaper under bedömningen genom att manövrera de olika system­delarna med programmering och funktions­tester. Colin Eriksson tycker att yrkesprovet speglar branschens behov av kompetens, i vart fall i den mån det går att spegla i ett prov. “I verkligheten så jobbar vi oftast med olika system och hela tiden är programmerade och sammansatta på många olika sätt. Men ett godkännande på yrkesprovet återspeglar en bra grundförutsättning för installation av “standard”-system och ihopkopplingar.”

Mitt helhetsintryck av yrkesprovet är att man får en god uppfattning om elevens kunskaper till respektive del. Under yrkesprovet kunde jag ställa frågor till eleven som med säkerhet kunde svara om det fanns avvikelser som inte stämde överens vilket då påvisar elevens kompetens, inte bara elevens förmåga att följa en installations­anvisning.

Elektriker Kommunikation och Säkerhet - bedömare Colin Eriksson

Teknisk dokumentation

Förutom den praktiska delen som innebär installation, driftsättning och avprovning av systemen så ingår det också att eleven ska skapa en teknisk dokumentation med alla de dokument som teleregistreringen kräver. Varje system ska ha sina funktions­beskrivningar, förbindninga­scheman, installations­ritningar, produktblad och provnings­protokoll. Vissa delar ska också förses med stycklistor, monterings­ritningar och provnings­protokoll.

Den arbets­instruktion som eleverna får arbeta efter är en teknisk beskrivning som följer AMA-EL och andra aktuella normer för material och utförande, bland annat BBR Boverkets byggregler SS 436 40 00 utg. 3, Elinstallations­reglerna och SS 455 12 01 utg. 6 inkl. rev. T1 Dokumentation av teletekniska anläggningar.

Branschen har varit med att ta fram yrkesprovet

I framtagandet av ramen för yrkesprovet har vi på ETG College samarbetat med en rad aktörer i branschen för att få så många infallsvinklar som möjligt. Vi har också ett råd där branschens parter finns representerade tillsammans med lärare och rektorer där idéer, förslag och synpunkter diskuteras och arbetas igenom. Dessutom är det Bo Hultgren, Telectra Konsult AB med sin breda erfarenhet inom området som skrivit och formulerat den tekniska beskrivningen.

Syftet med hela utbildningen är ju att förbereda eleverna så att de kan jobba i vår bransch. Som en del i det arbetet är det viktigt att eleverna lär sig hur branschen presenterar sina krav på hur anläggningarna ska byggas. Genom att den tekniska beskrivningen för yrkesprovet är upplagt på ett verklighetstroget sätt får eleverna möjlighet att visa att de har tagit till sig den kunskapen och att de därmed kan uppfylla de krav som branschen har.

ECY-certifikat Elektriker Kommunikation och säkerhet

Utöver yrkesprovet måste eleverna visa på ytterligare kunskaper för att få ut sitt ECY-certifikat. Där ingår bland annat flera teoretiska kurstester och yrkeskontroller. Yrkeskontrollerna är praktiska moment som eleven gör under sin utbildning. Där ska eleven visa på kunskaper inom elinstallation, fibersvetsning, felsökning och fibersvetsning.

“Framöver så gäller det att se hur kommande yrkesprov fungerar att genomföra på de andra skolor som också är en del av ETG Colleges utbildning Elektriker Kommunikation och säkerhet. Första gymnasieskola som genomför yrkesproven är Lugnetgymnasiet i Falun, det kommer ske till våren 2023”, berättar Henric Andersson, Utvecklingsledare på ETG College.

Fakta om utbildningen Elektriker Kommunikation och Säkerhet

Kommunikation och säkerhet består kortfattat av arbetsmomenten installation, driftsättning, avprovning och övervakning inom inbrottslarmssystem, brandlarmsystem, passerkontrollsystem, kameraövervakning och nätverksinstallationer med koppar- och fibernät. Beroende på vad som är aktuellt i branschen eller vad som förespråkas på branschråden så anpassas den aktiva utrustningen och de praktiska momenten.

Förutom grundläggande kunskaper om inbrottslarm­system, brandlarm­system, passer­system och kamera­övervakning har branschen behov av kompetens inom datanätverk för att kunna driftsätta, övervaka och integrera de olika systemen.

Utbildningspaket

ETG College har ett utbildningspaket som täcker delar av behovet av kompetens hos en nyutbildad elektriker inom kommunikation och säkerhet. Paketet har tagits fram genom en kartläggning med flera parter, bland annat organisationer och företag som företräder branschen.

Gemensamt för de skolor som erbjuder ETG-utbildningen Elektriker Kommunikation och säkerhet är yrkesprovet som består av olika bygghandlingar såsom ritningar och tekniska beskrivningar. I bygghandlingarna beskriver vi syfte, funktion och förutsättningar vilket utgör grunden för yrkesprovet inklusive dokumentationsarbetet. Yrkesprovet speglar de byggprocesser som eleven förväntas möta i kommande arbetsliv.

Yrkesprovet som eleven genomför i slutet av utbildningen utgår från en bedömningsmall framtagen inom ETG College. Alla skolor ska använda samma bedömningsmall och det ska också alltid vara med en företrädare från elteknikbranschen som bedömer varje elevs prov.

Nyhets­arkiv

Tegelbruksskolans Arbetslag

Årets arbetslag 2023

Tegelbruksskolan målmedvetna arbete har gett resultat. 2021 examinerades den första kullen elever från skolan och under efterföljande år har arbetslaget visat ett imponerande engagemang för att utveckla både sin egen verksamhet och ETG-konceptet.

Läs mer »
Accelererat Lärande Framtidens yrkesutbildning

ETG College leder utvecklingen av framtidens yrkesutbildning

ETG College lanserar Sveriges första gymnasiala yrkesutbildning med accelererat lärande. Detta görs i samarbete med Helsingborg och Landskrona samt med delfinansierat av ETU. Pilotutbildning kommer erbjudas för Installationselektriker vid Landskrona Vuxenutbildning, start 15 maj 2024.

Läs mer »
Tegelbruksskolans Arbetslag

Årets arbetslag 2023

Tegelbruksskolan målmedvetna arbete har gett resultat. 2021 examinerades den första kullen elever från skolan och under efterföljande år har arbetslaget visat ett imponerande engagemang för att utveckla både sin egen verksamhet och ETG-konceptet.

Läs mer »
Accelererat Lärande Framtidens yrkesutbildning

ETG College leder utvecklingen av framtidens yrkesutbildning

ETG College lanserar Sveriges första gymnasiala yrkesutbildning med accelererat lärande. Detta görs i samarbete med Helsingborg och Landskrona samt med delfinansierat av ETU. Pilotutbildning kommer erbjudas för Installationselektriker vid Landskrona Vuxenutbildning, start 15 maj 2024.

Läs mer »