Automation​

Med en examen inriktad på automation lämnar eleven skolan med ett ECY-certifikat som Industrielektriker. Efter examen kan den studerande jobba med yrken som till exempel automationstekniker, processtekniker, industrielektriker och mekatroniker.

Utbildningen Automation på ETG College ger systemorienterade kunskaper i brytningen mellan elektroteknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik.

Det innebär att eleven får utveckla sin förmåga att planera, installera och sätta automatiserade produktionssystem i drift. Utbildningen ska också utveckla elevens förmåga att yrkesmässigt arbeta med underhållsarbete och felsökning i industriella anläggningar.

Automation består kortfattat av följande fem arbetsmoment:

  • Montering – hopkoppling
  • Driftsättning – provkörning
  • Programmering
  • Felsökning
  • Optimering

Kurser inom Automation

Automationseleverna läser fyra inriktningskurser inom El- och energiprogrammet. Utbildningens kurser utgår från Skolverkets läroplan för El- och enerigprogrammet och programmets inriktnings- och program­fördjupnings­kurser.

Det är bara de delar som är mätbara som ingår. Att veta hur en givare fungerar är inte så intressant jämfört med att veta hur den ska användas. Säkerhetsaspekter för människan och maskiners tillförlitlighet är också mätbara. Allt handlar om funktion.

Inom kursen Praktisk ellära ingår att eleven säkerställer att strömförsörjningen till maskinerna är korrekt installerad avseende prestanda och säkerhet.

Inom kursen Mät- och reglerteknik får eleven visa att denne har förmågan att nivåreglera en tank. Efter en störning ska nivån återställa sig snarast möjligt.

Inom kursen Mät- och styrteknik ingår en uppbyggnad av en maskin som förflyttar föremål, mäter och sorterar bort icke önskvärda föremål utifrån en förutbestämd planering.

Inom kursen Programmerbara styrsystem använder eleverna olika slags givare och aktuatorer (ställdon) och programmerar logiska funktioner för att få en maskin – eller flera maskiner – att utföra något utifrån givna förutsättningar.

Moment inom Automation

Inom respektive kurs gör eleven ett antal moment.

Inkoppling av undercentral med huvudbrytare, jordfelsbrytare, personskyddsautomat etc. Denna ska dimensioneras utifrån vald utrustning. Centralförteckning upprättas.

Eleven ska kunna använda digitala och analoga givare för återkoppling av mätvärden som är en förutsättning för att kunna reglera.

Uppgifterna består i att hålla en nivå (alternativt tryck/temperatur/flöde etc.) inom vissa gränser och vid störning återgå till ett bestämt börvärde så snabbt som möjligt.

I modulen Mät- och reglerteknik ska en varvtalsreglerad pump, nivågivare och ett styrsystem/PID-regulator ingå. Vald pump, nivågivare styrsystem/PID-regulator med specifikationer anges.

Eleven ska kunna transportera och sortera föremål via pneumatik/hydraulik och transportband. Uppgifterna består i att flytta ett utvalt arbetsstycke från ”A” till ”B”.

I modulen ska induktiva-, kapacitiva- och fotogivare ingå. Eleven ska kunna styra ett bands hastighet via dc-motor/servo-motor och en frekvensstyrd asynkronmotor. Arbetsstyckena som placeras vid ”A” ska vara av olika material/storlek så att de icke önskvärda ska sorteras bort.

Transporten av arbetsstyckena kan ske på många olika vis och hur man löser den beror på vilken utrustning som man har till förfogande.

Minst en vital del av maskinen ska kunna nödstoppas. Då nödstoppet återställes får inte maskinen starta utan att den först rensats från arbetsstycken och först därefter ska maskinen kunna återstartas manuellt.

Vald pneumatik/hydraulik, transportband, induktiva-, kapacitiva- och fotogivare, dc-motor/servo-motor och en frekvensstyrd asynkronmotor anges.

Ovanstående moduler styrs från ett eller flera PLC. Eleven ska kunna programmera dessa så att önskad funktion uppstår. Handskakning mellan de olika maskindelarna/styrsystemen kan ske via traditionellt I/O eller någon fältbuss.

Övervakning och kontroll av funktioner sker via någon form av HMI (Human Machine Interface).

Programmeringen ska följa IEC 1131-standarden och som minst ska två olika språk användas.

Vald/a PLC och HMI anges.

Yrkesprov Automation

Skolorna inom ETG College som erbjuder utbildningen Automation är olika till storlek och antalet elever. Även utrustningen som användes för de praktiska momenten skiljer sig. Av den anledningen är det av största vikt att de enskilda skolorna själva får forma sin variant av gymnasiearbetet men ändå hålla sig till en ETG-standard. Vad denna handlar om är att bygga upp maskiner som genomför moment och löser funktioner.

Gemensamt ansvar

Traditionellt har arbete inom automation speglats av samarbete och projektinriktade arbetsuppgifter. Inom kursen Mekatronik nämns detta i samband med betygskriterierna.

Samarbete är något som är svårt att mäta men ett gymnasiearbete innehållande funktioner och kommunikation mellan maskindelar förutsätter ett gemensamt arbete för att nå gemensamma mål. I gruppen tas därför ett gemensamt ansvar för att få till de stipulerade funktionerna. Eleverna som ingår i gruppen kan därmed hjälpa varandra, utvecklas under resan och tillsammans nå målet.

Momenten ska kunna mätas

I gymnasiearbetet ska moment ingå som kan mätas. Genom att skapa funktioner så är det möjligt. En funktion kan till exempel vara att flytta ett föremål från position ”A” till ”B”. Hur långt det är mellan dessa positioner, och hur snabbt detta ska ske, avgörs utifrån de förutsättningar som finns på skolan ifråga. Funktioner kan även vara att undvika kollision, inte tappa föremål på vägen, sortera bort icke önskvärda, stanna föremål vid en exakt position och liknande.

Det är därför av vikt att en grupp bestående av skolans lärare, elever och företrädare för det lokala branschrådet designar och författar en kravspecifikation på maskinens utformning och dess funktion. Den gruppen måste tillsammans finna vad som är möjligt och samtidigt ta hänsyn till att få med så många olika tekniker som möjligt.

Kravspecifikationen kan sedan jämföras med andra skolors förslag och på så vis hittar ETG College en jämförbar tillräckligt hög nivå på gymnasiearbetet.

En utbildning som leder till jobb

Sedan starten av ETG 2011 har drygt 150 årskullar tagit examen. Av de som fått ut sitt yrkescertifikat har cirka 90 procent fått jobb inom branschen.

Installation

Ger kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, larm samt TV- och datanät. Leder till yrken som elektriker verksam inom installation.

Kommunikation och säkerhet

Kunskaper om inbrotts­larm-, brand­larm-, passer­system och kamera­övervakning samt kunskaper för att driftsätta, övervaka och integrera systemen.