Kommunikation och säkerhet

Utbildningen Kommunikation och säkerhet är framtagen för att möta branschens behov av larm- och säkerhetstekniker. Eleven får grundläggande kunskaper inom elinstallationsarbete och elsäkerhet som leder till ECY-certifikat efter avslutad utbildning.

Förutom grundläggande kunskaper om inbrottslarm­system, brandlarm­system, passer­system och kamera­övervakning har branschen behov av kompetens inom datanätverk för att kunna driftsätta, övervaka och integrera de olika systemen.

ETG College tagit fram ett utbildningspaket som täcker delar av det behovet av kompetens. Paketet har tagits fram genom en kartläggning tillsammans med flera parter bland annat organisationer och företag som företräder branschen.

Kommunikation och säkerhet består kortfattat av arbetsmomenten installation, driftsättning, avprovning och övervakning inom:

 • Inbrottslarmssystem
 • Brandlarmssystem
 • Passerkontrollsystem
 • Kameraövervakning
 • Nätverksinstallationer med koppar- och fibernät.

Kurser inom Kommunikation och säkerhet

Elever som läser utbildningen Kommunikation och säkerhet läser fyra inriktningskurser inom El- och energiprogrammet. Utbildningens kurser utgår från Skolverkets läroplan för El- och enerigprogrammet och programmets inriktnings- och program­fördjupnings­kurser.

Det är bara de delar som är mätbara som ingår. Att veta hur en givare fungerar är inte så intressant jämfört med att veta hur den ska användas. Säkerhetsaspekter för människan och maskiners tillförlitlighet är också mätbara. Allt handlar om funktion.

Inom kursen Elkraftteknik får eleven praktisera anslutning, losskoppling och funktionsprovning av apparater och utrustning. Kursen förbereder även eleven inför montering och flyttning i befintliga gruppledningar. Vidare berör den elmotorer med enklare tillhörande startutrustningar.

Inom kursen Praktisk ellära ingår att eleven ska uttyda skillnader mellan symmetrisk och osymmetrisk belastning. Kursen tydliggör även TN-C-systemets och TN-S-systemets uppbyggnad, funktion och användning.

Inom kursen Elinstallationer lär eleven hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper fel i befintliga elanläggningar. I ämnet betonas elsäkerhet eftersom misstag kan orsaka stora skador både på personer och på egendom.

I kursen Kommunikationsnät 1 ges färdigheter i planering, installation och driftsättning av kommunikationsnät för tele, data och media. Kursen tar även upp Data- och medienätens uppbyggnad, komponenter, signaler och arbetssätt.

Förslag på program­fördjupnings­kurser

Inom ETG College har vi tagit fram förslag på program­fördjupnings­kurser som vi bedömer är bra komplement till inriktnings­kurserna.

 • Engelska 6
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
 • Inbrottlarmssystem
 • Brandlarmssystem
 • Kommunikationsnät 2
 • Kommunikationsnät 3
 • Konstruktion 1

Moment inom Kommunikation och säkerhet

ETG har genom dialog med elteknikbranschen tagit fram olika moment i utbildningen som är kvalitetssäkrade och bidrar till att höja elevernas kunskapsnivå. 

Att ha systemkännedom och kunskaper inom de olika delarna i larm- och säkerhetsbranschen är nödvändigt. Dagens säkerhetssystem övervakas över nätet. Det gör att kommunikation- och säkerhetsteknikern på distans kan lösa vissa driftstörningar och supportfrågor.

Därför ingår kunskaper om fibernät, kopparnät och nätverksutrustningar i vår Kommunikation- och säkerhetsutbildning. Dessutom får eleven utföra moment som ger grundläggande kunskaper inom elinstallation och elsäkerhet som i sin tur leder till ECY-certifikat efter avslutad utbildning.

Yrkesprov Kommunikation och säkerhet

Skolorna inom ETG College som erbjuder utbildningen Kommunikation och säkerhet är olika till storlek och antalet elever. Även den aktiva utrustningen som användes för de praktiska momenten skiljer sig beroende på vad som aktuellt i regionen eller vad de lokala branschråden förespråkar.

Gemensamt för skolorna är yrkesprovet som består av olika bygghandlingar såsom ritningar och tekniska beskrivningar.

I bygghandlingarna beskrivs syfte, funktion och förutsättningar vilket utgör grunden för yrkesprovet inklusive dokumentationsarbetet. Yrkesprovet speglar de byggprocesser som eleven förväntas möta i kommande arbetsliv.

Bedöms av företrädare från branschen

Yrkesprovet genomförs i slutet av utbildningen och företrädare från elteknikbranshen är med och bedömer varje elevs prov.

All bedömning görs enligt en gemensam bedömningsmall som är framtagen inom ETG College.

En utbildning som leder till jobb

Sedan starten av ETG 2011 har drygt 150 årskullar tagit examen. Av de som fått ut sitt yrkescertifikat har cirka 90 procent fått jobb inom branschen.

Automation

Efter examen kan den studerande jobba med yrken som till exempel automations­tekniker, process­tekniker, industri­elektriker och mekatroniker.

Installation

Ger kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, larm samt TV- och datanät. Leder till yrken som elektriker verksam inom installation.