Installation​

Utbildningen Installation leder till yrken som elektriker verksam inom installation och service. Andra möjliga yrken är exempelvis Larm och säkerhetstekniker.

Utbildningen Installation inom ETG College utgår från företagens förväntningar och branschens krav på blivande elektriker inom elteknikbranschen. Utbildningen ger kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, larm samt TV- och datanät.

ETG har genom dialog med elteknikbranschen tagit fram olika moment i utbildningen som är kvalitetssäkrade och bidrar till att höja elevernas kunskapsnivå.

Utbildningens kurser är hämtade från Skolverkets läroplan för El- och enerigprogrammet och programmets inriktnings- och program­fördjupnings­kurser.

Installation ger kortfattat följande kunskaper inom:

  • ellära
  • elsäkerhet och säkerhetskrav
  • att självständigt kunna installera, underhålla och reparera elanläggningar

Kurser inom Installation

Elever som läser utbildningen Installation läser fyra inriktningskurser inom El- och energiprogrammet. Utbildningens kurser utgår från Skolverkets läroplan för El- och enerigprogrammet och programmets inriktnings- och program­fördjupnings­kurser.

Det är bara de delar som är mätbara som ingår. Att veta hur en givare fungerar är inte så intressant jämfört med att veta hur den ska användas. Säkerhetsaspekter för människan och maskiners tillförlitlighet är också mätbara. Allt handlar om funktion.

Inom kursen Elkraftteknik får eleven praktisera anslutning, losskoppling och funktionsprovning av apparater och utrustning. Kursen förbereder även eleven inför montering och flyttning i befintliga gruppledningar. Vidare berör den elmotorer med enklare tillhörande startutrustningar.

Inom kursen Praktisk ellära ingår att eleven ska uttyda skillnader mellan symmetrisk och osymmetrisk belastning. Kursen tydliggör även TN-C-systemets och TN-S-systemets uppbyggnad, funktion och användning.

Inom kursen Elinstallationer lär eleven hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper fel i befintliga elanläggningar. I ämnet betonas elsäkerhet eftersom misstag kan orsaka stora skador både på personer och på egendom.

I kursen Kommunikationsnät 1 ges färdigheter i planering, installation och driftsättning av kommunikationsnät för tele, data och media. Kursen tar även upp Data- och medienätens uppbyggnad, komponenter, signaler och arbetssätt.

Förslag på program­fördjupnings­kurser

Inom ETG College har vi tagit fram förslag på program­fördjupnings­kurser som vi bedömer är bra komplement till inriktnings­kurserna.

  • Engelska 6
  • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
  • Elmotorstyrning
  • Belysningsteknik
  • Servicekunskap
  • Fastighetsautomation 1
  • Data- och medianät

Moment inom Installation

ETG har genom dialog med elteknikbranschen tagit fram olika moment i utbildningen som är kvalitetssäkrade och bidrar till att höja elevernas kunskapsnivå. 

De olika momenten ger eleverna de kunskaper som behövs inom ellära, elsäkerhet och säkerhetskrav som gäller för elinstallationsarbetet. Vidare ger momenten de kunskaper som eleven behöver för att självständigt kunna installera, underhålla och reparera elanläggningar.

Yrkesprov Installation

Skolorna inom ETG College som erbjuder utbildningen Installation är olika till storlek och antalet elever. Även utrustningen som användes för de praktiska momenten skiljer sig. Av den anledningen är det av största vikt att de enskilda skolorna själva får forma sin variant av gymnasiearbetet men ändå hålla sig till en ETG-standard.

Gemensamt för skolorna är yrkesprovet som består av olika bygghandlingar såsom ritningar och tekniska beskrivningar.

I bygghandlingarna beskrivs syfte, funktion och förutsättningar vilket utgör grunden för yrkesprovet inklusive dokumentationsarbetet. Yrkesprovet speglar de byggprocesser som eleven förväntas möta i kommande arbetsliv.

Bedöms av företrädare från branschen

Yrkesprovet genomförs i slutet av utbildningen och företrädare från elteknikbranshen är med och bedömer varje elevs prov.

All bedömning görs enligt en gemensam bedömningsmall som är framtagen inom ETG College.

En utbildning som leder till jobb

Sedan starten av ETG 2011 har drygt 150 årskullar tagit examen. Av de som fått ut sitt yrkescertifikat har cirka 90 procent fått jobb inom branschen.

Automation

Efter examen kan den studerande jobba med yrken som till exempel automations­tekniker, process­tekniker, industri­elektriker och mekatroniker.

Kommunikation och säkerhet

Kunskaper om inbrotts­larm-, brand­larm-, passer­system och kamera­övervakning samt att driftsätta, övervaka och integrera.